Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Osoba niepełnosprawna może liczyć na świadczenia z ZUS oraz inne ulgi i przywileje. Musi jednak legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy.

Stopnie niepełnosprawności

Znaczny stopnień niepełnosprawności: zalicza się tu osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
                                             (Art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Umiarkowany stopnień niepełnosprawności: zalicza się tu osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełniania ról społecznych.
                                              (Art. 4. ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Lekki stopień niepełnosprawności: zalicza się tu osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodujące w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
                                              (Art. 4. ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek może zostać złożony przez samego petenta lub przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złozyć również za pośrednictwem Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej, wówczas osoba starająca się o orzeczenie musi wyrazić pisemną zgodę za złożenie wniosku w jej imieniu.

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego wydaje lekarz orzecznik ZUS.

Stopień niepełnosprawności orzeka się na stałe lub na czas określony.

 

Mając orzeczony stopień niepełnosprawności masz prawo do:
- przywilejów w pracy - m.in. do skróconego czasu pracy, przerwy w pracy, dodatkowego urlopu, korzystania ze szkoleń,
- ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolniania z opłat radiowo-telewizyjnych itp.,
- uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne życie,
- uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
- usług socjanlych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego, karty parkingowej i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością).

 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony