Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

 

W naszym – polskim ustawodawstwie funkcjonują trzy pojęcia „ZASIŁEK pielęgnacyjny”, „DODATEK pielęgnacyjny” oraz „ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne”.
Są to trzy różne zobowiązania finansowe państwa, komu innemu przynależne, inny jest organ ustalający prawo do tych „świadczeń” oraz ich płatnik. Jednak potoczna bliskoznaczność tych pojęć, wprowadza zamieszanie tak, że na przykład ktoś myśląc o „dodatku”, używa słowa „świadczenie” i osoba zorientowana w temacie zupełnie nie rozumie, o co chodzi.

Postaramy się uporządkować Państwa wiedzę.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 rok życia.

Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny powinna udowodnić, że ze względu na stan zdrowia musi korzystać z pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

W celu ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego niezbędny jest wniosek osoby zainteresowanej - emeryta lub rencisty. Do wniosku konieczne jest dołączenie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Z obowiązku składania wniosku o dodatek oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. Otrzymują one dodatek pielęgnacyjny z urzędu.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej, która przebywa w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest łącznie z emeryturą lub rentą, w terminach określonych w decyzji przyznającej te świadczenia.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od marca 2012 wynosi 195,67 zł brutto.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),
 • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
 • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia (bez żadnych innych warunków).

Osoba występująca o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością powinna dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Koniecznym załącznikiem do wniosku jest również uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest na czas określony, wówczas zasiłek wypłaca się tylko przez ten czas.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, na który został przyznany. Jeżeli jednak wniosek o zasiłek wpłynie po dziesiątym dniu danego miesiąca, wówczas zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony dopiero w następnym miesiącu.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które ubiegać się mogą osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie.

Należy podkreślić, że w przyszłym roku wejdzie w życie nowa ustawa znacznie ograniczająca grupę osób uprawnionych do świadczeń. Do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieli prawo:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekunowie faktyczni dziecka (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu o jego przysposobienie) ,
 • osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Osoby dotychczas pobierające świadczenie, a nienależące do żadnej z wymienionych grup, zachowają swe uprawnienia do czerwca 2013 roku.

Osoby uprawnione będą mogły ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego obecnie wynosi 520,00 zł, od czerwca 2013 roku wzrośnie do 620,00 zł, jednak osoby uprawnione /należące do grup wyżej wymienionych/ od stycznia dostaną dodatek w wysokości 100 zł, czyli łącznie otrzymają 620 zł.

PODSUMOWANIE

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to należności przyznawane niepełnosprawnym, a świadczenie pielęgnacyjne – opiekunom niepełnosprawnych.

Dodatek i świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest przez ZUS, a zasiłek przez MOPS.

Warunkiem przyznania dodatku pielęgnacyjnego jest posiadanie renty lub emerytury przez wnioskodawcę. Z kolei zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom, nieposiadającym uprawnień do tych świadczeń.

Podstawa prawna

 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  Dz.U. z 2006 nr 139 poz. 992 • Brzmienie od 1 listopada 2012
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r.
  Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony